Księgi rachunkowe krapkowice

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są prowadzone na bazie dowodów księgowych oraz zawierają zapisy zdarzeń w chronologicznym porządku oraz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i także sald kreując w ten sposób dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze a także porównania powiązane ze składnikami aktywów i pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, a także poza siedzibą jeżeli jest to zlecone słuszniej i upoważnionej jednostce. Rozpoczyna się ją pod datą początku działalności i dokonuje się wpisanie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są poprzez rzeczowe składniki majątku oraz inwentaryzacji. Natomiast księgę zamyka się gdy: występuje dzień kończący rok obrotowy czy dzień zamykający działalność wywołany przykładowo upadłością.